طفره میرویم..

درخواست حذف این مطلب

آقا


ای کاش "هل من معین" ات را میشنیدیم و تو را لبیک میگفتیم.
تازه در این میدان از ما سر وجان نخواسته ای،صحبت از خنجر و تیر و شمشیر نیست!
حرفی از قطعه قطعه شدن، سر دادن و جان دادن نیست.
فقط فرموده ای برای ظهورم دعا کنید
وای بر من،بدا به حال من و امثال من که از انجام همین وظیفه ی ساده نیز طفره میرویم